ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის პროატიული გამოქვეყნებისა და ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შესახებ სამართლებრივი აქტი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის  სტანდარტის დამტკიცების შესახებ
 
გააზიარე