ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 1. 100  წელს  გადაცილებულ ხანდაზმულთა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით

 

 • დახმარების მისაღებად ხანდაზმულის ოჯახის წევრმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1.  განცხადება;
 2. ხანდაზმულის პირადობის მოწმობის ასლი; გ) ოჯახის წევრის ან განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;  
 3. ოჯახის წევრის ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების ან ქორწინების მოწმობა ან მემკვიდრეობის ცნობა);                                                 
 4. საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 5. ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის წერილი.
 6. მარტოხელა მოხუცების შინ მოვლა.

ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 1.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი; 
 2. ხანდაზმულის პირადობის მოწმობის ასლი.
 3. სოციალურად დაუცველი (65 001-ზე ნაკლები) გარდაცვლილი უმწეო ბენეფიციარის ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

 • დახმარების მისაღებად ოჯახმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1. განცხადება;
 2.  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;  
 4.  განმცხადებლის ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 5. გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
 6. განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 7.  ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის წერილი.
გააზიარე