ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტების მედიკამენტების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 50-100 (ორმოცდაათი-ასი) ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის გათვალისწინებით. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილოს ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება ყოველთვიურად 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით. აღდგომის დღესასწაულზე და ხსოვნის დღეს მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (სასაფლაოებთან მისასვლელად). საზღვრისპირა  ადმინისტრაციული  ერთეულის - ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება.  სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65 001-ზე ნაკლები) მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

 

დიალიზის პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯების  ასანაზღაურებლად მოქალაქემ  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

 1. განცხადება;
 2. ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის ცნობა (ფორმა IV-100/ა) სამედიცინო დაწესებულებიდან;
 3.  პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის ცნობა (ფორმა IV-100/ა);
 4. პირადობის მოწმობის ასლი;
 5. საბანკო ანგარიშის ნომერი;
 6. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი;
 7. სამედიცინო დაწესებულების მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მომართვა (ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართული პირებისთვის).

 

 1. საზღვრისპირა ს. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება   (50%). 
 • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 1. შ.პ.ს. ,, მუნიციპალური ტრანსპორტის” მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა.

 

 1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში, მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება.

 

 • დახმარების მისაღებად სტუდენტმა მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
 1. განცხადება;
 2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;
 4. ცნობა აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლიდან; 
 5. საბანკო ანგარიშის  ნომერი;
 6.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.  

 

გააზიარე