ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური  არის  მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს კომპეტენციას მიკუთვნებული საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროს მართვის მიზნით შექმნილი მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს პრიორიტეტის დოკუმენტის შემუშავებას, მუნიციპალური პროგრამების ფინანსურ გაანგარიშებას, წარმოდგენილი მასალების განხილვასა და ანალიზის საფუძველზე  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებას,  შესრულების ანგარიშის შედგენას.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე  - მურთაზ ბოკუჩავა

ტელ: 599-85-25-26

 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ნანი მიქენაია

595 22-21-12

 

 

 

გააზიარე