ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 14 აგვისტო

22 აგვისტო, 2018

14 აგვისტოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

  • განკარგულება #85 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
  • განკარგულება #86 - წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი გასატარებელი ღონისძიებები
  • განკარგულება #87 - მერიის ტიტულიანი ქაღალდის ნიმუშის დამტკიცება
  • განკარგულება #88 - მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის ადმინისტრაციული წარმოება
  • განკარგულება #89 - აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ადმინისტრაციული წარმოება
  • განკარგულება #90 - ა(ა)იპ-ების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის ადმინისტრაციული წარმოება
  • განკარგულება #91 - საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის ადმინისტრაციული წარმოება
  • განკარგულება #92 - დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის ადმინისტრაციული წარმოება
  • დადგენილება #75 - უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესში ცვლილება

დოკუმენტი:

გააზიარე