ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 15:00 საათზე

14 თებერვალი, 2018

15 თებერვალს, 15:00 საათზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება (მისამართი: ზვიად გამსახურდიას გამზ. № 45, III სართული)

დღის წესრიგი:

1. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: დავით გახარია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2.დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზესპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისადა I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვით და მშენებლობის ნებართვის გარეშე;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო დაზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

6. “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სატელეფონო მომსახურების ლიმიტისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტის დაწესების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ;

მომხსენებელი:მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

7. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

8. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივიდადევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხსენებელი: ოთარ ქადარია-ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი: ს.სორდია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

10.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხსენებელი: სანდრო სორდია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

11. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩის სახელდების შესახებ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

12.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული ყინულის მოედნის რეაბილიტაციის შესახებ;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

13. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავადმყოფოში მისასვლელის გზის რეაბილიტაციის თაობაზე;

მომხსენებელი: ირაკლი ლაგვილავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის,ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

14. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ნორმატიულიადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტისმისაღებადადმინისტრაციულიწარმოებისდაწყებისთაობაზე

მომხსენებელი:მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

15. დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;


მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

16. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

17. “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ;

მომხსენებელი: მამუკა წოწერია - ზუგდიდის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

18. სხვადასხვა საკითხები.

გააზიარე