ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

  1. 18 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით

 

  • დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა (ან მეურვემ) მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა  წარმოადგინოს:
  1. განცხადება;
  2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. 18 წლამდე ასაკის ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  4.  ბავშვის დედის ან მამის გარდაცვალების  მოწმობის ასლი;
  5. მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);
  6.  საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  7.  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილი.

 

 

გააზიარე