ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ჯანდაცვის პროგრამები

კომპიუტერული და მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია – ლიმიტი 500 (ხუთასი ) ლარს შეადგენს.

 • პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ სოციალურად დაუცველ პირებს  (სარეიტინგო ქულა 65 000-ზე ნაკლები)-100 %;
 •   0–18 წლამდე ასაკის ბავშვები  – 100%  
 •  ონკოლოგიური ავადყოფები -100% ;
 •  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში შშმ) პირები- 100%;  
 •  ყველა სხვა მოსარგებლესთვის - 50% .

 

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 •  სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.                                

                                                      

            

       

ძვირადღირებული მედიკამენტები, რომელთა ღირებულება აღემატება 50 ლარს- მაქსიმალური ლიმიტი -500 (ხუთასი ) ლარი; მოსარგებლეები:

 •  სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 000-ზე ნაკლები);
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში შშმ) პირები- 100 %
 • ონკოლოგიური ავადყოფები -100 %; 
 • 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები-100 %;
 • ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები (ბრონქიალური ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონი) -50 %;
 • მედიკამენტების დაფინანსება ხანდაზმული (ქალები  60წ,  მამკაცები  65წ) უმწეო    (სარეიტინგო       ქულა 65000-მდე) პენსიონერებისთვის -   მაქსიმალური ლიმიტი 200.00 ლარი;

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 •  სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.         

 

 

დამბლითა და დაუნის სინდრომით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა  სარეაბილიტაციო მკურნალობა – ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი;

 

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 •  სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.         

 

 

„C” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

 ,,C” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა იმ პირებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაცველი ოჯახების მონაცემთა  ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს დაფინანსდეს დიაგნოსტიკის დადგენილი ღირებულების 30%– ით. ყველა სხვა მოსარგებლისთვის–50 %. მაქს. ლიმიტი –500    (ხუთასი) ლარი;

    

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 •  სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.    

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  რეაბილიტაციის პროგრამა 

პროგრამის მოსარგებლეები და პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოცულობა. პროგრამის მოსარგებლეები არიან 2 წლიდან 14 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

 • ბავშვთა აუტიზმი (F84.0);
 • ატიპიური აუტიზმი (F84.1);
 • რეტის სინდრომი (F84.2);
 • ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა (F84.3);
 • ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით (F84.4);
 • ასპერგერის სინდრომი (F84.5);
 • განვითარების სხვა პერვაზიული აშლილობა (F84.8);
 • განვითარების პერვაზიული აშლილობა, დაუზუსტებელი (F84.9);

მოსარგებლე პირების ჩართვა პროგრამაში

   1. მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებელთა პროგრამაში ჩართვისას და პროგრამაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას.

 • მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს დოკუმენტაციის განმახორციელებელთან წარდგენის თარიღამდე არაუმეტეს 5  თვე და რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი სულ მცირე ADOS ტესტირების შედეგი.
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ვაკანტურ ადგილას პრიორიტეტულად ერთვება ჩართვის მომენტისათვის რიგში მყოფი ყველაზე მცირე ასაკის პირი.
 • მოსარგებლისათვის საგარანტიო წერილის  ავტომატურ გაუქმებას იწვევს:
 • მიმწოდებელთან გამოუცხადებლობა განმახორციელებლის მიერ გაცემული ქვეპროგრამაში ჩართვის წერილის ვალიდურობის თარიღამდე;
 • მოსარგებლის მიერ ინდივიდუალური წლიური გეგმით თვეში განსაზღვრული ვიზიტების რაოდენობის 20% და მეტის გამოუყენებლობა თვის მანძილზე, გარდა ,,გ“ პუნქტით გათლისწინებული შემთხვევებისა.
 • საგარანტიო წერილის  ავტომატურად გაუქმების მიზეზად არ ჩაითვლება შემთხვევა:
 • თუ დარღვევა გამოწვეულია მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობით და დასტურდება ანგარიშგებისას მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციით.
 • მოსარგებლის აქტიური სოციალური სტატუსის ხელშეწყობის (კურორტული დასვენება, კულტურული, შემეცნებითი და სპორტული გასვლები) მიზნით არაუმეტეს 1 თვის საგარანტიოს  პროპორციული სეანსების გაცდენა წლის განმავლობაში. დაწესებულების ფუნქციონირების დროებითი შეჩერების გამო.

     

    

ქიმიოთერაპია, რადიოთერაპია, სხივურითერაპიისა და ჰორმონოთერაპიის თანადაფინანსება  - ლიმიტი 1000 (ათასი ლარი) მოსარგებლეები:

 • 0-18 წლამე ბავშვები;
 • 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები  (პენსიონერი).

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 • განცხადებას;
 • განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 • სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 • სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 • ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.                                

                                                      

ნეიოსენსორული ტიპის სმენის დაქვეითება

 • მე-3, მე-4 ხარისხის (H 90.5)  მქონე
 • 0-18 წლამე სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის  (სარეიტინგო ქულა 65 000-ზე ნაკლები) 
 • რებილიტაცია და მკურნალობა  - 500 (ხუთასი) ლარი.   

ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

 •  განცხადებას;
 •  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი;
 •  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაციას ფორმა №100-ს;
 • ანგარიშ-ფაქტურას;
 •  სოციალურად დაუცველის დამადასტურებელ მოწობას; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
 • საყოველთაო ან/ სადაზღვეო დაფინანსების ფურცელს;
 •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.