ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 45 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 45 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 46 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსი და ფიცი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის და ფიცის დამტკიცების შესახებ; 46 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება №43 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 46 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 47 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ვადის გაგარძელება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჰერალდიკის თემატიკასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის ვადის გაგრძელების თაობაზე; 47 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ-ების დაფუძნების გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაზე მერიისთვის თანხმობის მიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - ,,ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი“, ,,სპორტის განვითარების ცენტრი“, ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე“, „კეთილმოწყობის ცენტრი“, ,, აკ.წერეთლის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“ და ,,სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი“ დაფუძნების გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 47 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამიდან თანხის გაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის “ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამიდან“ თანხის გაცემაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე; 48 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 48 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 48 დადგენილება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახლების საერთო კრების მოწვევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახლების საერთო კრების მოწვევის შესახებ 4842 ბრძანება 10/17/2018 10/23/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ; 49 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 49 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 04/05/2019 04/12/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობა 5 განკარგულება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 03/14/2019 03/22/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 5 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/03/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საკრებულოს წევრის ემზარ ახალაიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ემზარ ახალაიას ანგარიში 5 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 12/27/2017 12/29/2017 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
საკრებულოს საშტატო ნუსხა, რანგირება, სარგო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 5 დადგენილება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 5 დადგენილება 01/05/2018 01/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 02/15/2018 02/21/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის, საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის და ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 5 კომისიის ოქმი 12/27/2017 01/05/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 5 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/03/2018 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 05/30/2019 06/07/2019 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 05/31/2018 06/07/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
თანხმობა მერიას სესხის აღებაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისათვის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისაგან სესხის აღებასა და საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 5 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 05/21/2019 05/29/2019 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
ეკონომიკის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 5 კომისიის ოქმი 02/27/2019 03/06/2019 საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
მერისა და საკრებულოს წევრის ამომრჩევლებთან გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შეახებ; 50 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა თანხმობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს სარეზერვო ფონდიდან ზურაბ ოთხოზორიას (გიგა ოთხოზორიას მამა) დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დასაფარად; 50 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ; 51 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, დაწესებულებებიდან და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)იდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის, გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და წარსადგენი ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ- დმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 51 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულებაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 52 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საპატიო წოდების მინიჭების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 52 ანგარიში 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულებაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 53 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
შამგონის საჯარო სკოლისათვის ალექსანდრე ჩიქავას სახელის მინიჭება სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონის საჯარო სკოლისათვის ალექსანდრე ჩიქავას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 53 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ; 54 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ვადის გაგარძელება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჰერალდიკის თემატიკასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფისთვის ვადის გაგრძელების თაობაზე; 54 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის და სააღსრულებლო ფურცლის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 55 დადგენილება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნებისა და შუქნიშნის განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 55 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოფელ ნაწულუკუს საზღვრებისა და ქუჩების დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაწულუკუს საზღვრებისა და ქუჩების დამტკიცების შესახებ; 56 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 56 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტებში ცვლილება „საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 57 განკარგულება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის წესში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აპრილის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 57 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 58 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 58 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 59 დადგენილება 06/01/2018 06/10/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის თენგიზ ალმასიას უფლებამოსილების ცნობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის თენგიზ ალმასიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 59 განკარგულება 07/06/2018 07/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages