ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

„C” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება

„C „ ჰეპატიტის პირველადი დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი  150 (ას ორმოცდაათი ) ლარი ;

ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს:

  • განცხადებას; 
  • განმცხადებლის პირადობის მოწმობის , (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ქსეროასლს და რეგისტრაციის ბარათი);
  • სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ  ცნობა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შესახებ.  IV - 100/ ა-ს; (დედანი)
  • ანგარიშ-ფაქტურას; (დედანი)
  •  ადმინისტრაციული ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.    
გააზიარე