ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20
Master: 
Georgian
Data: 
Priority: 
განათლება
Money: 
20
Priority: 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
Money: 
20
Priority: 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
Money: 
15
Priority: 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
Money: 
15
Priority: 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
Money: 
15
Priority: 
სხვა
Money: 
15
Year: 
2017