Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
test
Document description: 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი
Document number: 
19
Receive date: 
Friday, December 6, 2019
Publish date: 
Thursday, December 12, 2019
Document file: